Wetsteksten

Privacybeleid

Privacybeleid van Bungalow Pedraforca

Bij CAMPING PEDRAFORCA, S.L. vinden we privacy en transparantie belangrijk. Vervolgens geven we in detail de verwerking van persoonlijke gegevens aan die we uitvoeren, evenals alle informatie die daarmee verband houdt in overeenstemming met de bepalingen van VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement, en van de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en door organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

Verantwoordelijke: CAMPING PEDRAFORCA, S.L.

Doel: Administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer uitvoeren en u commerciële berichten sturen over onze producten en diensten.

Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals andere rechten die in de aanvullende informatie worden vermeld.

Herkomst: De belanghebbende.


Volledige informatie over gegevensbescherming Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

CAMPING PEDRAFORCA, S.L. B60434511 C/ Ctra B400 – Km 13.5, 08697 Saldes – Barcelona 938258109 pedra@campingpedraforca.com


Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij CAMPING PEDRAFORCA, S.L. Wij behandelen de door geïnteresseerde personen verstrekte gegevens voor administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer, alsmede voor het versturen van commerciële mededelingen over onze producten en diensten.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Gedurende 5 jaar of wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zolang de belanghebbende niet om verwijdering vraagt.


Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?

We geven de rechtsgrondslag aan voor de behandeling van uw gegevens: Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel; Wet 56/2007 van 28 december betreffende maatregelen ter bevordering van de informatiemaatschappij; Wetgevend koninklijk besluit 1/2007 van 16 november, dat de geconsolideerde tekst van de algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers goedkeurt. Toestemming van de belanghebbende: VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en organieke wet 3/2018 , van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en waarborg van digitale rechten.


Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behoudens wettelijke verplichting. Gegevensoverdracht naar derde landen Er zijn geen gegevensoverdrachten naar derde landen gepland.


Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet behandelen van persoonlijke gegevens die hen aangaan. Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. In dit geval worden de gegevens niet langer verwerkt, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Wanneer commerciële communicatie wordt verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, kan de belanghebbende zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor dat doel. Als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar pedra@campingpedraforca.com of per post naar het adres van de verantwoordelijke persoon, vermeld in punt 1. In het geval dat u meent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, met name wanneer u geen voldoening hebt gekregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een claim indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: www.agpd.es.


Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij verwerken bij CAMPING PEDRAFORCA, S.L. komen van de belanghebbende. De categorieën gegevens die worden verwerkt zijn: Identificatiegegevens. Post- en elektronische adressen. Commerciële informatie. Er worden geen bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt (dit zijn gegevens die etnische of raciale afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of vakbondsaffiliatie onthullen, genetische gegevens, biometrische gegevens gericht op unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens met betrekking tot gezondheid of gegevens met betrekking tot het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon).

Volg ons!
Newsletter
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Mijn boeking
Inloggen