Wetsteksten

Gebruiksvoorwaarden van de website

Gebruiksvoorwaarden van de website van Bungalow Pedraforca

1 BEREIK:

Deze gebruiksvoorwaarden van het web stellen de algemene voorwaarden vast die zowel de toegang als de navigatie regelen, evenals het gebruik van de inhoud van deze website.

De informatie op deze website verwijst naar de diensten die worden geleverd en op de markt worden gebracht door het bedrijf Camping Pedraforca, SL, via het merk BUGALOW PEDRAFORCA (hierna BUNGALOW PEDRAFORCA genoemd). De gepubliceerde informatie is alleen voor illustratieve doeleinden en vormt op geen enkele manier een bindend aanbod dat de gebruiker verplicht om een reservering te maken op onze Camping of om onze diensten te huren. BUNGALOW PEDRAFORCA behoudt zich het recht voor om de hierin opgenomen informatie te wijzigen wanneer zij dit passend acht en zonder voorafgaande kennisgeving, en is niet verantwoordelijk voor de juistheid, ontoereikendheid of authenticiteit van de verstrekte informatie.

BUNGALOW PEDRAFORCA behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document met de gebruiksvoorwaarden van het internet op elk moment te wijzigen. Daarom moet de gebruiker dit document aandachtig lezen telkens wanneer hij van plan is de website te gebruiken, aangezien het en de gebruiksvoorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden van de website zijn opgenomen, kunnen worden gewijzigd.

De levering van de dienst van deze website heeft een beperkte duur op het moment dat de Gebruiker verbonden is met de website of met een van de diensten die via deze website worden aangeboden.

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEB:

Over het algemeen is voor de levering van BUNGALOW PEDRAFORCA-diensten en het gebruik van de website geen voorafgaand abonnement of registratie van gebruikers vereist. Met de eenvoudige toegang, navigatie of gebruik van de webpagina heeft u de gebruikersvoorwaarde. De gebruiker aanvaardt volledig en zonder enig voorbehoud de voorwaarden vervat in deze Voorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website samen met zijn diensten en inhoud rechtmatig, in overeenstemming met de huidige wetgeving, algemeen aanvaard gebruik, goede trouw en openbare orde te gebruiken.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen acties uit te voeren die de webpagina kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten of op enigerlei wijze verslechteren, of andere gebruikers verhinderen om vrij toegang te krijgen tot de webpagina, deze te gebruiken of ervan te genieten.

Alle door de Gebruiker verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw zijn. In deze effecten garandeert de Gebruiker de authenticiteit van de gegevens die worden meegedeeld via de formulieren voor het abonnement op de Diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle informatie die aan BUNGALOW PEDRAFORCA wordt verstrekt permanent up-to-date te houden, zodat deze te allen tijde beantwoordt aan zijn werkelijke situatie. In elk geval is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor de valse of onnauwkeurige verklaringen en de schade die aan de aanbieder of derden wordt toegebracht.

minderjarigen

Het contracteren van de diensten aangeboden door BUNGALOW PEDRAFORCA is gericht op personen ouder dan 18 jaar. Door deze website te gebruiken en een reservering te maken, verklaart en garandeert de gebruiker dat hij de wettelijke leeftijd heeft in zijn land van verblijf om een bindend contract met ons aan te gaan en te voldoen aan alle vastgestelde vereisten. Indien u niet aan al deze eisen voldoet, dient u geen reserveringen te maken voor onze diensten.

Voor het gebruik van webdiensten moeten minderjarigen altijd vooraf toestemming krijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die worden verricht door minderjarigen die onder hun hoede zijn. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, komt overeen met die, en daarom moeten er mechanismen op hun computers worden ingesteld als ze toegang hebben tot ongepaste inhoud op internet, met name computerprogramma's, filters en blokkeringen waarmee ze de inhoud kunnen beperken beschikbaar en hoewel ze niet onfeilbaar zijn, zijn ze vooral handig voor het controleren en beperken van het materiaal waartoe minderjarigen toegang hebben.

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEBRUIK VAN INHOUD:

BUNGALOW PEDRAFORCA is de eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze website en al zijn inhoud (alleen bij wijze van voorbeeld: elk merk of logo van BUNGALOW PEDRAFORCA, teksten, foto's en andere audiovisuele inhoud, software, grafisch ontwerp, enz.) of heeft de overeenkomstige licentie of autorisatie voor het gebruik ervan. De toegang tot de navigatie en het gebruik van deze website door de gebruiker houdt in geen geval afstand, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht daarvan in.

Het is verboden de inhoud van deze webpagina geheel of gedeeltelijk voor openbare of commerciële doeleinden te reproduceren, wijzigen, hergebruiken, exploiteren, openbaar te communiceren, bestanden te uploaden, per post te verzenden, over te dragen, te gebruiken, te behandelen of te verspreiden, indien niet heeft het de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BUNGALOW PEDRAFORCA.

4. LINKS

4.1. LINKS NAAR ANDERE EXTERNE WEBPAGINA'S:

BUNGALOW PEDRAFORCA wijst alle verantwoordelijkheid af voor informatie op het World Wide Web die niet door BUNGALOW PEDRAFORCA is opgesteld of niet onder zijn naam is gepubliceerd. De webpagina kan hyperlinks bevatten naar andere pagina's op het World Wide Web die volledig onafhankelijk zijn van deze webpagina. BUNGALOW PEDRAFORCA zal op geen enkele manier reageren op of garanderen van de juistheid, ontoereikendheid of authenticiteit van de informatie die wordt verstrekt door een persoon of entiteit, fysiek of rechtspersoon, met of zonder eigen rechtspersoonlijkheid, via genoemde hyperlinks.

4.2. EXTERNE LINKS NAAR DE BUNGALOW PEDRAFORCA WEBSITE:

Als een andere website, gebruiker of entiteit een link naar https://www.bungalowpedraforca.com/ wil maken, moet deze link voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

1. De link gaat naar de hoofdpagina of naar een van de secties ervan. De link moet in ieder geval absoluut en volledig zijn en de gebruiker met een enkele klik naar de URL van de hoofdpagina of naar de URL van een van zijn secties leiden. De link moet de volledige schermextensie van de https://www.bungalowpedraforca.com/-portal beslaan

2. In geen geval, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BUNGALOW PEDRAFORCA, mag de website die de link tot stand brengt https://www.bungalowpedraforca.com/ op welke manier dan ook reproduceren, ook niet als een integraal onderdeel van zijn website, met behulp van frames , omleidingen of enige andere maatregel waarbij de oorsprong van de informatie wordt verborgen.

3. Het plaatsen van een link naar https://www.bungalowpedraforca.com/ is niet toegestaan vanaf websites die ongeoorloofde, illegale, vernederende of obscene inhoud bevatten die in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.

De websitetoegangsdienst omvat technische koppelingsapparaten, mappen en zelfs zoekhulpmiddelen waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot andere internetpagina's en portalen (hierna 'Gelinkte sites' genoemd). In deze gevallen treedt BUNGALOW PEDRAFORCA op als aanbieder van bemiddelingsdiensten in overeenstemming met de wet op informatiediensten en elektronische handel en is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die op de gelinkte sites worden aangeboden voor zover het effectieve kennis heeft van de onwettigheid en heeft de link niet met de nodige zorgvuldigheid gedeactiveerd. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er een gelinkte site is met illegale of ongepaste inhoud, kan hij BUNGALOW PEDRAFORCA hiervan op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar pedra@campingpedraforca.com zonder dat deze mededeling in elk geval de verplichting met zich meebrengt om de overeenkomstige link te verwijderen.

Het bestaan van gelinkte sites mag in geen geval het bestaan veronderstellen van overeenkomsten met de verantwoordelijken of eigenaars ervan, noch de aanbeveling, promotie of identificatie van BUNGALOW PEDRAFORCA met de verklaringen, inhoud of geleverde diensten.

BUNGALOW PEDRAFORCA is niet op de hoogte van de inhoud en diensten van de gelinkte sites en is daarom niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de onwettigheid, kwaliteit, verouderdheid, onbeschikbaarheid, fouten en nutteloosheid van de inhoud en/of diensten van de gelinkte sites of voor enige andere schade die niet direct toerekenbaar is aan BUNGALOW PEDRAFORCA.

5. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website ligt uitsluitend en uitsluitend bij de gebruiker.

BUNGALOW PEDRAFORCA is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door:

1. De niet-beschikbaarheid, het onderhoud en de werking van de website of zijn diensten of inhoud, aangezien deze leveringen en diensten van derden nodig heeft.

2. Fouten en omissies in de gepubliceerde informatie, evenals het gebrek aan bruikbaarheid, geschiktheid of validiteit van de website of zijn diensten of inhoud om te voldoen aan de behoeften, activiteiten of specifieke resultaten of verwachtingen van de Gebruikers.

Toegang tot het web impliceert geen verplichting van BUNGALOW PEDRAFORCA om de afwezigheid van virussen of enig ander schadelijk computerelement te controleren. De Gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van adequate hulpmiddelen voor het opsporen en desinfecteren van schadelijke computerprogramma's. BUNGALOW PEDRAFORCA is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan de computerapparatuur van Gebruikers of derden tijdens het gebruik van de WEBSITE.

6. WET EN JURISDICTIE

De gebruiksvoorwaarden van het web worden in al hun uitersten beheerst door de Spaanse wet en de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie. Elk geschil dat voortvloeit uit zaken die verband houden met deze website valt exclusief onder de jurisdictie van de rechtbanken van de stad Barcelona.

7. BIJWERKEN

Het document is voor het laatst herzien in juli 2023

Volg ons!
Newsletter
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Mijn boeking
Inloggen